საქართველოს ბიომრავალფეროვნების დაცვის სტრატეგია და მოქმედების გეგმის განახლება

საქართველოს ბიომრავალფეროვნების დაცვის სტრატეგია და მოქმედების გეგმის განახლება; ადგილობრივი მიმართულება 6 - საჯარო მონაწილეობა და განათლება. (დაფინანსებულია GIZ-ის მიერ)

6-03-2014