ტრენინგები საერთაშორისო კონვენციების, მდგრადი განვითარების, გარემოსდაცვითი მართვისა და მონიტორინგის შესახებ

ჩატარდა ტრენინგები საერთაშორისო კონვენციების (CITES, RAMSAR, კლიმატის ცვლილება, ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება, გაუდაბნოება), მდგრადი განვითარების, გარემოსდაცვითი მართვისა და მონიტორინგის შესახებ ეკოხედვას/Ecovision მიერ ბუნებრივ და რეგიონულ დონეზე სხვადასხვა დაინტერესებული მხარისათვის.

6-03-2014