2002  -  ანგარიშის მომზადება ლანდშაფტის კომპონენტების შესახებ გზშ კვლევების სტრატეგიული პროექტებისათვის საქართველოში

6-03-2014

2004  -  ინფორმაციის სინთეზი საქართველოში მდგრად ორგანულ დამაბინძურებლებთან დაკავშირებული სიტუაციის განხილვისთვის.

6-03-2014

2004  -  საქართველოს დაცული ტერიტორიების დაგეგმარების პროცესში მონაწილეობა. ლანდშაფტური-ეკოლოგიური დაგეგმვის დოკუმენტების მომზადება. 

6-03-2014

გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემების (GIS) შექმნა გარემოსდაცვითი რუკების საფუძველზე.

6-03-2014

ორგანიზაციის ეკოხედვა/Ecovision მიერ მომზადდა და გამოიცა კურიკულუმი და სილაბუსი მდგრადი განვითარების შესახებ უნივერსიტეტებისათვის

6-03-2014

2002-2003 - ორგანიზაციამ ეკოხედვა/Ecovision შექმნა და 5 ენაზე (ინგლისური, რუსული, ქართული, სომხური, აზრებაიჯანული) გამოსცა ეკოლოგიური ლექსიკონი 

6-03-2014

წინაპირობის შექმნა ეროვნული კანონმდებლობის სრულყოფისათვის, CITES-ის დებულებებისა და RAMSAR-ის კონვენციის დასაკვირვებლად წყლიან და ჭაობიან ტერიტორიებზე.

6-03-2014

აჭარის რეგიონში ტრანსსასაზღვრო დაცული ტერიტორიის შექმნის შესახებ ეროვნული კანონმდებლობის შექმნისა და სრულყოფისათვის ხელშეწყობა. 

6-03-2014

2006 - სახელმძღვანელოს გამოცემა სახელწოდებით „კონვენცია ველური ფაუნისა და ფლორის გადაშენების პირას მყოფი სახეობების საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ 

6-03-2014

2006 - მდგრადი ორგანული ნარჩენების ლიკვიდაციის საერთაშორისო პროექტი (დაფინანსებულია UNDP-ის მიერ)

5-03-2014

2005-2006  - ცენტრალური კავკასიის დაცული ტერიტორიების დაგეგმილი რეგიონისათვის მენეჯმენტის გეგმის შექმნა (დაფინანსებულია GEF-ის და WB-ს მიერ)

5-03-2014

2005 - ტრენინგები სამხრეთ საქართველოს სკოლების მასწავლებლებისათვის, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ჩათვლით (მდგრადი განვითარების საკითხების სწავლება სკოლებში)

5-03-2014

2005 - ეროვნული კანონმდებლობის გაძლიერება საერთაშორისო კონვენციების დანერგვის უზრუნველსაყოფად ბიომრავალფეროვნების სფეროში (დაფინანსებულია CEPF - კრიტიკული გარემოსდაცვითი პროგრამის ფონდის მიერ)

5-03-2014

2004 - ტურისტული სახელმძღვანელოსათვის „არწივების ფრთების ქვეშ“ GIS-ისა და ციფრული რუკების მომზადება. (დაფინანსებულია SDC  - შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს მიერ)

5-03-2014

2002-2003 - ეკოლოგიური ლექსიკონის შექმნა და გამოცემა (დაფინანსებულია კავკასიის რეგიონული ეკოლოგიური ცენტრის REC Caucasus მიერ)

5-03-2014

2001-2002 - ბაქო-ჯეიჰანის ნავთობსადენი მილების სოციალურ და ეკონომიკურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (რომელიც მოიცავს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს) 

5-03-2014